Ekologický dozor na stavbě a biotechnická opatření

  • ekologický dozor (ekodozor) stavby je funkce zřizovaná především u větších liniových staveb, ale v poslední době není výjimkou ani u staveb plošných a méně rozsáhlých
  • základní náplní funkce ekodozoru je dohled (dozor) nad dodržováním platné legislativy na úseku ochrany přírody a životního prostředí a podmínek stanovených příslušnými správními orgány v rozhodnutích vydaných v průběhu povolovacího řízení investičního záměru

  • biotechnická opatření jsou opatřeními na ochranu živočichů (i rostlin) v rámci realizace a provozu stavby (typicky se jedná zejména o liniové stavby)
  • provádíme nejen instalaci migračních zábran pro obojživelníky, instalaci pachových ohradníků, odchyt a transfer zvláště chráněných druhů živočichů, ale například také odbornou likvidaci invazních druhů rostlin
  • našim cílem je poskytnutí komplexních služeb zákazníkovi, včetně konzultační a poradenské činnosti a veškerého projednání s orgány ochrany přírody
  • Provádíme ekodozor a realizaci biotechnických opatření v rámci mnoha velkých staveb na území celé České republiky.