Akustická laboratoř

Máme mnohaleté zkušenosti s akustickým modelováním i měřením hluku, zajistíme veškeré služby týkající se této problematiky, včetně komplexního poradenství a jednání s orgány ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice).


Provádíme akreditované měření hluku:

 • v pracovním prostředí (sloužící ke kategorizaci prací)
 • v mimopracovním prostředí
  • silniční/železniční/tramvajová dopravy
  • stacionární zdroje (tepelná čerpadla, klimatizace, vzduchotechnika, průmyslové areály, …)
  • proces výstavby
  • impulsní hluk (střelnice, lomy, …)
 • parametrů stavební a prostorové akustiky
  • měření vzduchové neprůzvučnosti
  • měření doby dozvuku

Dále provádíme akreditované měření vibrací:

 • v pracovním prostředí
  • měření vibrací přenášených na ruce (opět sloužící ke kategorizaci prací)
 • v mimopracovním prostředí
  • měření celkových vibrací v budovách (nejčastěji od silniční a železniční dopravy)

Součástí každého měření je vyhotovení protokolu o zkoušce, jehož součástí je porovnání výsledků s hygienickým limitem (pokud to měřené zdroje umožňují). Disponujeme prvotřídními měřicími přístroj značky BRÜEL & KJÆR a SVANTEK, které jsou pravidelně ověřovány Českým metrologickým institutem.


Dále zpracováváme akustické studie pro všechny stupně projektové dokumentace (včetně dokumentace EIA), provádíme návrhy protihlukových opatření. Pro modelování a predikci šíření hluku používáme software CadnaA německé společnosti Datakustik.


V rámci zpracování akustických studií nabízíme:

 • poradenskou a konzultační činnost v oblasti akustiky
 • posuzování a vyhodnocení hluku ze silniční/železniční/tramvajové dopravy
 • posuzování a vyhodnocování hluku z průmyslových areálů
 • posuzování hluku ze stacionárních zdrojů (tepelná čerpadla, klimatizace, vzduchotechnická zařízení, výtahy, trafostanice, dieselagregáty, kotle, hudební produkce, …)
 • posuzování a vyhodnocení hluku při procesu výstavby
 • návrhy protihlukových opatření (clon, terénních valů, krytů, zástěn, …)
 • hlukové mapování měst a obcí