• Ochrana a tvorba životního prostředí

  Ochrana a tvorba životního prostředí je velmi široký pojem. V našem případě Vám pod ním nabízíme provedení přírodovědných a dendrologických průzkumů, zajištění biomonitoringu a záchranných transferů, posouzení vlivu staveb na krajinný ráz, zpracování kapitol týkajících se životního prostředí do jednotlivých stupňů projektové dokumentace či studií a to včetně inženýringu a dále služby v oblasti sanační geologie a hydrogeologie.

  Více informací
 • Podniková ekologie

  Naše společnost nabízí kompletní služby v podnikové ekologii jako je např. plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), zavedení a udržování environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001 a zpracování veškeré související dokumentace.

  Více informací
 • Bezpečnost na železnici

  Naše společnost je uznaným externím subjektem pro posuzování bezpečnosti na železnici dle Nařízení Komise (ES) o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik pro vybrané strukturální subsystémy.

  Více informací
 • EIA, SEA, HIA, IPPC

  Vypracujeme a projednáme pro vás dokumenty vyžadované orgány státní správy v rámci projednávání strategických koncepcí či územních plánů nebo pro projednání konkrétních investičních záměrů v procesech posuzování vlivů na životní prostředí označovaných anglickými zkratkami SEA (Strategic Impact Assessment) a EIA (Environmental Impact Assessment).

  Provádíme posuzování vlivů na veřejné zdraví – HIA (Health Impact Assessment).

  Zpracujeme pro Vás žádost o vydání integrovaného povolení včetně jejího projednání podle zákona o integrované prevenci a minimalizaci znečištění životního prostředí – IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

  Více informací
 • Akustická laboratoř

  Máme mnohaleté zkušenosti s akustickým modelováním a autorizovaným měřením, a to i měřením hluku v pracovním prostředí, zajistíme veškeré služby týkající se této problematiky, včetně komplexního poradenství a jednání s orgány ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice). Rovněž se zabýváme měřením a následným vyhodnocením vibrací.

  Více informací
 • Ekodozor

  Na Vašich stavbách zajistíme dohled nad dodržováním platných zákonů na úseku životního prostředí včetně podmínek zakotvených v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy. V případě potřeby provedeme nezbytná opatření, jako jsou záchranné transfery, likvidace nepůvodních druhů rostlin apod. včetně jejich dokumentace.

  Více informací
 • Ochrana ovzduší

  Zpracujeme pro Vás rozptylové studie a odborné posudky dle zákona o ochraně ovzduší.

  Více informací
 • Natura 2000

  Jsme držiteli autorizací pro zpracování biologických hodnocení a posouzení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

  Více informací

O nás

Profil společnosti

Společnost Ecological Consulting a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a služeb nezávislého posouzení bezpečnosti na železnici.

Historie společnosti

Společnost vznikla v červnu 2006 transformací společnosti Ecological Consulting, s.r.o., která byla přímým pokračovatelem firmy Jaroslav Bosák – Ecological Consulting působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí od poloviny roku 1996.

Od roku 2012 se věnujeme rovněž posuzování bezpečnosti na železnici. Jsme držiteli certifikátu – Uznání subjektu pro posuzování bezpečnosti na železnici jako externí posuzovatel.

Náš tým má bohaté praktické zkušenosti s prací v terénu, s hodnocením dosažených výsledků a navrhováním optimálních řešení. Disponujeme dostatečným materiálním a technickým zázemím pro poskytnutí komplexních služeb jak na úseku životního prostředí, tak na úseku posuzování bezpečnosti na železnici.

Členství a spolupráce

Naši pracovníci jsou členy vybraných profesních seskupení:

 • Česká botanická společnost
 • Česká společnost entomologická
 • Česká ornitologická společnost

Společnostspolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a působí tak rovněž na poli vědy a výzkumu.

Informace o společnosti

Obchodní jméno: Ecological Consulting a.s.
Sídlo: Olomouc - Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00
Právní forma: akciová společnost
Spisová značka: Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3026, dne 30. ledna 2001.
IČ: 258 73 962, DIČ: CZ25873962
Bankovní spojení: KB, a.s., Číslo účtu: 107-915370237/0100
Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz

Certifikace

Jsme společnost, jejímž cílem je přinášet svým klientům co nejvyšší standard služeb, což dokazujeme prostřednictvím následujících certifikátů:

 • Certifikát managementu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000
 • Certifikát managementu řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005
 • Certifikát managementu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001

Reference

SKANSKA
Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Olomoucký kraj

NET4GAS, s.r.o.
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
SUDOP BRNO, spol. s r.o.


Kariéra

V současné době nehledáme nové zaměstnance.

Aktuality

DSC04381

Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023

Dne: 12.1.2017

Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se společností Ecological Consulting a.s. si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA).

Veřejné projednání se uskuteční 25. ledna 2017 od 15 hodin v Zasedacím sále budovy Ministerstva dopravy.

Ke stažení | Pozvánka na veřejné projednání


autorizoavane_mereni_hliku

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ HLUKU PRO ÚČELY VYDÁNÍ STANOVISKA ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Dne: 11.4.2016

Naše společnost provádí autorizované měření hluku pro účely vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví včetně zpracování návrhu ochrany před hlukem. Stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví je nově vyžadováno jako příloha žádosti o vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu. (§77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

Kontaktní formulář