• Ochrana a tvorba životního prostředí

  Ochrana a tvorba životního prostředí je velmi široký pojem. V našem případě Vám pod ním nabízíme provedení přírodovědných a dendrologických průzkumů, zajištění biomonitoringu a záchranných transferů, posouzení vlivu staveb na krajinný ráz, zpracování kapitol týkajících se životního prostředí do jednotlivých stupňů projektové dokumentace či studií a to včetně inženýringu a dále služby v oblasti sanační geologie a hydrogeologie.

  Více informací
 • Podniková ekologie

  Naše společnost nabízí kompletní služby v podnikové ekologii jako je např. plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), zavedení a udržování environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001 a zpracování veškeré související dokumentace.

  Více informací
 • Bezpečnost na železnici

  Naše společnost je uznaným externím subjektem pro posuzování bezpečnosti na železnici dle Nařízení Komise (ES) o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik pro vybrané strukturální subsystémy.

  Více informací
 • EIA, SEA, HIA, IPPC

  Vypracujeme a projednáme pro vás dokumenty vyžadované orgány státní správy v rámci projednávání strategických koncepcí či územních plánů nebo pro projednání konkrétních investičních záměrů v procesech posuzování vlivů na životní prostředí označovaných anglickými zkratkami SEA (Strategic Impact Assessment) a EIA (Environmental Impact Assessment).

  Provádíme posuzování vlivů na veřejné zdraví – HIA (Health Impact Assessment).

  Zpracujeme pro Vás žádost o vydání integrovaného povolení včetně jejího projednání podle zákona o integrované prevenci a minimalizaci znečištění životního prostředí – IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

  Více informací
 • Akustická laboratoř

  Máme mnohaleté zkušenosti s akustickým modelováním a autorizovaným měřením, a to i měřením hluku v pracovním prostředí, zajistíme veškeré služby týkající se této problematiky, včetně komplexního poradenství a jednání s orgány ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice). Rovněž se zabýváme měřením a následným vyhodnocením vibrací.

  Více informací
 • Ekodozor

  Na Vašich stavbách zajistíme dohled nad dodržováním platných zákonů na úseku životního prostředí včetně podmínek zakotvených v příslušných rozhodnutích orgánů státní správy. V případě potřeby provedeme nezbytná opatření, jako jsou záchranné transfery, likvidace nepůvodních druhů rostlin apod. včetně jejich dokumentace.

  Více informací
 • Ochrana ovzduší

  Zpracujeme pro Vás rozptylové studie a odborné posudky dle zákona o ochraně ovzduší.

  Více informací
 • Natura 2000

  Jsme držiteli autorizací pro zpracování biologických hodnocení a posouzení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

  Více informací

O nás

Profil společnosti

Společnost Ecological Consulting a.s. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a služeb nezávislého posouzení bezpečnosti na železnici.

Historie společnosti

Společnost vznikla v červnu 2006 transformací společnosti Ecological Consulting, s.r.o., která byla přímým pokračovatelem firmy Jaroslav Bosák – Ecological Consulting působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí od poloviny roku 1996.

Od roku 2012 se věnujeme rovněž posuzování bezpečnosti na železnici. Jsme držiteli certifikátu – Uznání subjektu pro posuzování bezpečnosti na železnici jako externí posuzovatel.

Náš tým má bohaté praktické zkušenosti s prací v terénu, s hodnocením dosažených výsledků a navrhováním optimálních řešení. Disponujeme dostatečným materiálním a technickým zázemím pro poskytnutí komplexních služeb jak na úseku životního prostředí, tak na úseku posuzování bezpečnosti na železnici.

Členství a spolupráce

Naši pracovníci jsou členy vybraných profesních seskupení:

 • Česká botanická společnost
 • Česká společnost entomologická
 • Česká ornitologická společnost

Společnostspolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a působí tak rovněž na poli vědy a výzkumu.

Informace o společnosti

Obchodní jméno: Ecological Consulting a.s.
Sídlo: Olomouc - Lazce, Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00
Právní forma: akciová společnost
Spisová značka: Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3026, dne 30. ledna 2001.
IČ: 258 73 962, DIČ: CZ25873962
Bankovní spojení: KB, a.s., Číslo účtu: 107-915370237/0100
Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz

Etický kodex

Etický kodex vyjadřuje základní hodnoty a přesvědčení, kterými se společnost Ecological Consulting a.s. řídí při své činnosti. Účelem Etického kodexu je zajistit soulad fungování společnosti s obecně uznávanými principy etiky, legislativou České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo se působit chystáme, a s naší vnitropodnikovou legislativou. Neméně důležitým účelem Etického kodexu je snaha předcházet veškerému jednání, v důsledku kterého by se mohla naše společnost dostat do konfliktu se zákonem.

Certifikace

Jsme společnost, jejímž cílem je přinášet svým klientům co nejvyšší standard služeb, což dokazujeme prostřednictvím následujících certifikátů:

 • Certifikát managementu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000
 • Certifikát managementu řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005
 • Certifikát managementu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001

Emailová doložka

etický kodex: Etický kodex certifikáty: ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Reference

SKANSKA
Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Olomoucký kraj

NET4GAS, s.r.o.
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
SUDOP BRNO, spol. s r.o.


Kariéra

Specialista – posuzování vlivu životní prostředí – botanik
Specialista – měření hluku a vibrací, zpracování hlukových studií

Aktuality

shutterstock_223592611

Pozvánka na jednání valné hromady společnosti Ecological Consulting a.s.

Dne: 26.4.2017

Valná hromada společnosti se uskuteční dne 23. 5. 2017 v 8.00 hodin v sídle společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, Olomouc v zasedací místnosti v 5. poschodí.

Ke stažení | Pozvánka na jednání valné hromady


Jitrocel bažinný

Elektronický herbář

Dne: 1.4.2017

Kontaktní formulář