eia - sea - hia - ippc

EIA – posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

 • upraveno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí
 • požadováno u záměrů, které jsou uvedené v příloze zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • ke zpracování je nutná autorizace Ministerstva životního prostředí – jsme držiteli této autorizace (s platností rovněž na území Slovenské republiky)
 • naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s procesem EIA u nejrůznějších investičních záměrů, poskytneme Vám komplexní servis, včetně poradenské a konzultační činnost

SEA – posuzování strategických koncepcí a územních plánů na životní prostředí (Strategic Impact Assessment)

 • posuzování strategických koncepcí je upraveno zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí
 • posuzování územních plánů (posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území) je zakotveno ve stavebním zákoně
 • k posuzování SEA je nutná autorizace Ministerstva životního prostředí – jsme držiteli této autorizace
 • naši odborníci se podíleli na zpracování řady významných krajských i celostátních koncepcí a územních plánů, poskytneme Vám komplexní servis, včetně poradenské a konzultační činnosti v tomto oboru

HIA - Posuzování vlivů na veřejné zdraví (Health Impact Assessment)

 • posuzování vlivu na veřejné zdraví je prováděno pro proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (tzv. proces EIA), hodnocení může být rovněž vyžadováno v tzv. procesu SEA (vyhodnocování vlivů strategických koncepcí, případně územních plánů na životní prostředí)
 • předmětem posouzení je vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, a to zejména s ohledem na hlukovou a emisní zátěž
 • ke zpracování posouzení HIA je vyžadována autorizace, kterou uděluje Ministerstvo zdravotnictví – jsme držiteli této autorizace

IPPC – integrovaná prevence a minimalizace znečištění životního prostředí (Integrated Pollution Prevention and Control)

 • upraveno zákonem o integrované prevenci
 • žádost o vydání integrovaného povoleníje třeba u zařízení, která jsou specifikovaná v příloze zákona o integrované prevenci (např. velké chemické, zemědělské, metalurgické a potravinářské podniky)
 • integrované povolení nahrazuje ostatní potřebná „složková“ povolení, rozhodnutí a stanoviska na úseku ochrany životního prostředí
 • zajistíme získání integrovaného povolení a související dokumentace, poskytneme Vám poradenskou a konzultační činnost v tomto oboru