Natura 2000 - biologické hodnocení

Natura 2000

  • v případě, že orgán ochrany přírody svým stanoviskem nevyloučí významný vliv koncepce nebo záměru na území lokalit soustavy Natura 2000, je třeba zpracovat posouzení vlivu záměru na tyto oblasti, a to na základě ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
  • ke zpracování tohoto hodnocení je nutná autorizace Ministerstva životního prostředí – jsme držiteli této autorizace
  • zkušení specialisté společnosti zajistí zpracování hodnocení pro jakoukoliv skupinu organizmů

Biologické hodnocení

  • biologické hodnocení je obdobou procesu posuzování vlivů na životní prostředí, jeho smyslem je identifikace možných vlivů spojených s realizací záměrů na zájmy hájené zákonem o ochraně přírody a krajiny
  • součástí hodnocení je rovněž přírodovědný průzkum předmětné lokality a následné zpracování písemného hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy
  • biologické hodnocení se provádí v souladu s ustanovením zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho zpracování nařídí ve správním řízení příslušný orgán ochrany přírody
  • ke zpracování hodnocení je nutná autorizace Ministerstva životního prostředí – jsme držiteli této autorizace