Ochrana ovzduší

Rozptylové studie a odborné posudky

  • rozptylové studie jsou vyžadovány v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA), kdy se jedná o jeden z podkladů pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel
  • dále je zpracování rozptylových studií vyžadováno v etapě přípravy projektové dokumentace jako podklad pro vydání závazného stanoviska a povolení provozu zdroje dle zákona o ochraně ovzduší. V tomto případě se rozptylová studie zpracovává pro konkrétní vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které jsou uvedené v příloze téhož zákona, a dále také pro stavby vybraných pozemních komunikací a parkovišť
  • pro výpočet imisního zatížení používáme metodiku Symos´97, která je schválená Ministerstvem životního prostředí
  • pro zpracování rozptylových studií je vyžadována autorizace udělovaná Ministerstvem životního prostředí – jsme držiteli této autorizace
  • odborný posudek je obdobně jako rozptylová studie vyžadován pro konkrétní vyjmenované zdroje uvedené v příloze zákona o ochraně ovzduší, a to jako podklad pro vydání závazného stanoviska a povolení provozu zdroje
  • pro zpracování odborných posudků je vyžadována autorizace udělovaná Ministerstvem životního prostředí – jsme držiteli této autorizace
certifikáty: Ochrana ovzduší