Podniková ekologie

 • naše společnost nabízí kompletní služby v podnikové ekologii, především zajištění činnosti externího podnikového ekologa, ale i poradenskou a konzultační činnost v této oblasti nebo vypracování dílčích dokumentací a jejich projednání s příslušným orgánem státní správy
 • splníme za Vaši firmu ohlašovací povinnosti v oblasti nakládání s odpady, provozování zdrojů znečišťování ovzduší, nakládání s vodami (tzv. hlášení ISPOP)
 • zastupujeme společnost při jednání s orgány státní správy na úseku životního prostředí a podnikové ekologie

 • do služeb podnikového ekologa také patří zavedení a udržování environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001

 • dále zpracováváme veškerou související dokumentaci jako např.:
  • provozní řády zařízení k nakládání s odpady
  • provozní řády vodních děl
  • provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší
  • havarijní plány
  • povodňové plány
  • hodnocení rizik ekologické újmy
  • pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
  • vedení průběžné evidence odpadů
  • protokol o zařazení podle zákona o prevenci závažných havárií
  • základní popis odpadu
  • identifikační listy nebezpečných odpadů