Ochrana a tvorba životního prostředí

Biomonitoring a záchranné transfery

 • biomonitoring a záchranné transfery jsou důležitou realizační složkou ochrany přírody, zejména na staveništích, a často i podmínkou souhlasného vyjádření příslušných orgánů v rámci schvalovacích procesů stavebního záměru
 • tým specialistů společnosti zajišťuje kompletní realizaci biomonitoringu a záchranných transferů zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů od fáze vypracování projektu přes vlastní terénní práce až po zpracování dat a výsledků, vyhotovení závěrečných zpráv a projednání s orgány ochrany přírody
 • naši specialisté provádějí dlouhodobé pravidelné biomonitoringy řady zařízení a provozů, máme bohaté zkušenosti s prováděním záchranných transferů v rámci realizace řady velkých silničních a železničních staveb

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Přírodovědný průzkum

 • pro potřeby vyhodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (jak v procesu EIA, tak v návazných stupních přípravy projektové dokumentace) zpracováváme komplexní přírodovědné průzkumy zaměřené na nejrůznější skupiny rostlin a živočichů, včetně návrhu opatření a projednávání s orgány ochrany přírody
 • provádíme ichtyologické průzkumy a odlov ryb elektrickým agregátem
 • naši pracovníci jsou zkušení botanici a zoologové, kteří se podíleli na zpracování řady přírodovědných průzkumů na území celé České republiky

Dendrologický průzkum

 • v případě potřeby kácení v rámci přípravy jednotlivých projektů je nutné zpracovat tzv. dendrologický průzkum, který hodnotní zdravotní stav, parametry a další charakteristiky kácených dřevin, včetně výpočtu ekologické újmy a vyhotovení rozpočtu kácení
 • naši specialisté Vám pomohou s vyřízením žádosti o povolení ke kácení, včetně zhotovení projektu vegetačních úprav a náhradních výsadeb za skácené dřeviny

Provádíme dendrologické průzkumy po celé České republice, máme mnohaleté zkušenosti s jednáním s orgány ochrany přírody při vyřizování žádostí o povolení ke kácení, navrhovali jsme řadu složitých projektů náhradních výsadeb.


SEA – POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA KRAJINNÝ RÁZ

SEA – vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

 • posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území je zakotveno ve stavebním zákoně
 • posouzení je předkládáno společně s návrhem územního plánu či jiné územně plánovací dokumentace ke zpracování posouzení je nutná autorizace Ministerstva životního prostředí – jsme držiteli této autorizace
 • součástí v některých případech bývá i tzv. naturové posouzení (tedy posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na lokality sítě Natura 2000)
 • naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s posuzováním územních plánů, rádi Vám v této oblasti poskytneme odborné poradenství a zajištění veškerých potřebných dokumentů

Posuzování vlivu staveb na krajinný ráz

 • dle zákona o ochraně přírody a krajiny je u staveb, které by svým charakterem mohly narušit krajinný ráz (vysoké stavby, plošně rozlehlé stavby, stavby umístěné v exponovaných lokalitách nebo v památkové chráněných územích), nutné zpracovat tzv. studii vlivu stavby na krajinný ráz
 • součástí posouzení je rovněž tzv. analýza viditelnosti záměru a vypracování fotovizualizací
 • studii zpracovává odborně způsobilá osoba, máme dlouhodobé zkušenosti s posuzováním krajinného rázu (umisťování větrných elektráren, vedení vysokého napětí, lanových drah apod.)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – INŽENÝRING

Projektová dokumentace

Do projektových dokumentací staveb pro potřeby územního řízení či stavebního povolení zpracováváme veškeré související části týkající se životního prostředí, jako např.:

 • dokumentaci Vliv stavby na životní prostředí
 • havarijní a povodňové plány stavby
 • projekty odpadového hospodářství
 • dendrologické průzkumy, včetně výpočtu ekologické újmy a přípravy žádostí o povolení ke kácení dle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • projekty vegetačních úprav a náhradních výsadeb, včetně zpracování podrobného rozpočtu a projednání s orgány ochrany přírody
 • zemědělské (ZPF) a lesní přílohy (PUPFL), včetně výpočtů odvodů v případě trvalých záborů a projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF a PUPFL
 • přírodovědné průzkumy

Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti s účastí na přípravě projektových dokumentací významných projektů po celé České republice.

Inženýring

Zajistíme pro vás inženýring na úseku životního prostředí, včetně přípravy žádostí o nejrůznější povolení a souhlasy, které jsou v průběhu povolovacího procesu vyžadovány, a projednání s orgány státní správy.


SANAČNÍ GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologie

Zajistíme pro Vás komplexní služby v oblasti hydrogeologie, jako jsou např.:

 • odběry vzorků podzemních vod (statické, dynamické)
 • chemické rozbory vod a vyhodnocení výsledků vůči závazným limitům
 • hydrodynamické zkoušky horninového prostředí: čerpací, stoupací, slug testy, vsakovací zkoušky
 • hydrogeologické posudky pro stavby, územní studie apod.
 • posuzování vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí, sledování změn hladiny podzemní vody
 • vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) jako podklad k vydání povolení k nakládání s podzemní vodou
 • součástí naší práce je samozřejmě konzultační činnost a odborné poradenství v oboru, včetně zpracování oponentních posudků

Sanační geologie

Na úseku sanační geologie pro klienty zajišťujeme následující služby:

 • komplexní ekologické audity pozemků a staveb, analýzy rizik kontaminovaných území
 • průzkumy kontaminovaných území a ověřování rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod, zemin, horninového prostředí a stavebních konstrukcí, včetně plynometrického průzkumu
 • projekty a realizace nápravných opatření pro ekologické zátěže, feasibility study
 • odběry vzorků vod, zemin a sedimentů
 • chemické rozbory vod a zemin zaměřené na industriální kontaminaci, vyhodnocení výsledků vůči platným vyhláškám
 • sanační a postsanační monitoring
 • znečištění podzemních a povrchových vod, včetně odpadních vod (ČOV)

HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ

Společnost Ecological Consulting a.s. zpracovává na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (podle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech):

 • HP 1 „Výbušné“,
 • HP 2 „Oxidující“,
 • HP 3 „Hořlavé“,
 • HP 12 „Uvolňování akutně toxického plynu“,
 • HP 14 „Ekotoxický“,
 • HP 15 „Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl“.