Ochrana a tvorba životního prostředí

Biomonitoring a záchranné transfery

 • biomonitoring a záchranné transfery jsou důležitou realizační složkou ochrany přírody, zejména na staveništích, a často i podmínkou souhlasného vyjádření příslušných orgánů v rámci schvalovacích procesů stavebního záměru
 • tým specialistů společnosti zajišťuje kompletní realizaci biomonitoringu a záchranných transferů zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů od fáze vypracování projektu přes vlastní terénní práce až po zpracování dat a výsledků, vyhotovení závěrečných zpráv a projednání s orgány ochrany přírody
 • naši specialisté provádějí dlouhodobé pravidelné biomonitoringy řady zařízení a provozů, máme bohaté zkušenosti s prováděním záchranných transferů v rámci realizace řady velkých silničních a železničních staveb

PŘÍRODOVĚDNÝ PRŮZKUM – DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Přírodovědný průzkum

 • pro potřeby vyhodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (jak v procesu EIA, tak v návazných stupních přípravy projektové dokumentace) zpracováváme komplexní přírodovědné průzkumy zaměřené na nejrůznější skupiny rostlin a živočichů, včetně návrhu opatření a projednávání s orgány ochrany přírody
 • provádíme ichtyologické průzkumy a odlov ryb elektrickým agregátem
 • naši pracovníci jsou zkušení botanici a zoologové, kteří se podíleli na zpracování řady přírodovědných průzkumů na území celé České republiky

Dendrologický průzkum

 • v případě potřeby kácení v rámci přípravy jednotlivých projektů je nutné zpracovat tzv. dendrologický průzkum, který hodnotní zdravotní stav, parametry a další charakteristiky kácených dřevin, včetně výpočtu ekologické újmy a vyhotovení rozpočtu kácení
 • naši specialisté Vám pomohou s vyřízením žádosti o povolení ke kácení, včetně zhotovení projektu vegetačních úprav a náhradních výsadeb za skácené dřeviny

Provádíme dendrologické průzkumy po celé České republice, máme mnohaleté zkušenosti s jednáním s orgány ochrany přírody při vyřizování žádostí o povolení ke kácení, navrhovali jsme řadu složitých projektů náhradních výsadeb.


SEA – POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA KRAJINNÝ RÁZ

SEA – vyhodnocení vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

 • posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území je zakotveno ve stavebním zákoně
 • posouzení je předkládáno společně s návrhem územního plánu či jiné územně plánovací dokumentace ke zpracování posouzení je nutná autorizace Ministerstva životního prostředí – jsme držiteli této autorizace
 • součástí v některých případech bývá i tzv. naturové posouzení (tedy posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na lokality sítě Natura 2000)
 • naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s posuzováním územních plánů, rádi Vám v této oblasti poskytneme odborné poradenství a zajištění veškerých potřebných dokumentů

Posuzování vlivu staveb na krajinný ráz

 • dle zákona o ochraně přírody a krajiny je u staveb, které by svým charakterem mohly narušit krajinný ráz (vysoké stavby, plošně rozlehlé stavby, stavby umístěné v exponovaných lokalitách nebo v památkové chráněných územích), nutné zpracovat tzv. studii vlivu stavby na krajinný ráz
 • součástí posouzení je rovněž tzv. analýza viditelnosti záměru a vypracování fotovizualizací
 • studii zpracovává odborně způsobilá osoba, máme dlouhodobé zkušenosti s posuzováním krajinného rázu (umisťování větrných elektráren, vedení vysokého napětí, lanových drah apod.)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – INŽENÝRING

Projektová dokumentace

Do projektových dokumentací staveb pro potřeby územního řízení či stavebního povolení zpracováváme veškeré související části týkající se životního prostředí, jako např.:

 • dokumentaci Vliv stavby na životní prostředí
 • havarijní a povodňové plány stavby
 • projekty odpadového hospodářství
 • dendrologické průzkumy, včetně výpočtu ekologické újmy a přípravy žádostí o povolení ke kácení dle zákona o ochraně přírody a krajiny
 • projekty vegetačních úprav a náhradních výsadeb, včetně zpracování podrobného rozpočtu a projednání s orgány ochrany přírody
 • zemědělské (ZPF) a lesní přílohy (PUPFL), včetně výpočtů odvodů v případě trvalých záborů a projednání s příslušnými orgány ochrany ZPF a PUPFL
 • přírodovědné průzkumy

Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti s účastí na přípravě projektových dokumentací významných projektů po celé České republice.

Inženýring

Zajistíme pro vás inženýring na úseku životního prostředí, včetně přípravy žádostí o nejrůznější povolení a souhlasy, které jsou v průběhu povolovacího procesu vyžadovány, a projednání s orgány státní správy.


SANAČNÍ GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE

Hydrogeologie

Zajistíme pro Vás komplexní služby v oblasti hydrogeologie, jako jsou např.:

 • odběry vzorků podzemních vod (statické, dynamické)
 • chemické rozbory vod a vyhodnocení výsledků vůči závazným limitům
 • hydrodynamické zkoušky horninového prostředí: čerpací, stoupací, slug testy, vsakovací zkoušky
 • hydrogeologické posudky pro stavby, územní studie apod.
 • posuzování vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí, sledování změn hladiny podzemní vody
 • vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa) jako podklad k vydání povolení k nakládání s podzemní vodou
 • součástí naší práce je samozřejmě konzultační činnost a odborné poradenství v oboru, včetně zpracování oponentních posudků

Sanační geologie

Na úseku sanační geologie pro klienty zajišťujeme následující služby:

 • komplexní ekologické audity pozemků a staveb, analýzy rizik kontaminovaných území
 • průzkumy kontaminovaných území a ověřování rozsahu znečištění podzemních a povrchových vod, zemin, horninového prostředí a stavebních konstrukcí, včetně plynometrického průzkumu
 • projekty a realizace nápravných opatření pro ekologické zátěže, feasibility study
 • odběry vzorků vod, zemin a sedimentů
 • chemické rozbory vod a zemin zaměřené na industriální kontaminaci, vyhodnocení výsledků vůči platným vyhláškám
 • sanační a postsanační monitoring
 • znečištění podzemních a povrchových vod, včetně odpadních vod (ČOV)